Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy logo
Psycholog Gliwice, Psycholog Katowice, Psycholog Tychy

ADOLESCENCJA
Adolescencja oznacza proces adaptacji jednostki do zmian związanych z pokwitaniem oraz wchodzeniem w okres dojrzałości seksualnej. Najszerszą definicję adolescencji pozostawił za sobą Blos. Opisał ją on jako ostatnia fazę rozwoju psychoseksualnego (faza czwarta – genitalna). Z adolescencją wiąże się wiele zmian rozwojowych. Osoba wchodząca w okres dojrzewania doświadcza wpływu silnych popędów, co rzutuje na powstawanie licznych fantazji związanych z seksualnością. Prowadzi to do masturbacji oraz wewnętrznych konfliktów odnoszących się do wszelkich aspektów współżycia. W pewnej fazie adolescencji jednostka robi krok w tył, stając się ponownie osobą konfliktową i niespokojną. Jednocześnie ponownie określa ona swoje „ja” poprzez swoją seksualność. Odrzuca swoją dziecięcą część, co w pewien sposób wpływa na uczucia oderwania i izolacji. Reorganizacji ulegają wszelkie uznawane wcześniej zasady i określona zostaje przyjęta przez jednostkę moralność. W czasie trwania adolescencji towarzyszą jednostce różnego rodzaju zachowania. Obok buntu i szyderczego podejścia do autorytetów swoje miejsce znajdują również poszerzanie horyzontów twórczych i myślowych oraz rozpatrywanie problemów natury etycznej i politycznej. Dla procesu adolescencji właściwa jest również cała gama zachowań obronnych, na przykład kontakty odbiegające poza rodzinne więzi (poszukiwanie nowych związków) czy koncentracja na samym sobie. Niektóre jednostki w tym okresie uciekają się wręcz do całkowitej ascezy i tym podobnych zachowań. Po okresie adolescencji następuje faza utajenia, która pozwala przejść jednostce przez wszystkie zmiany. Niekiedy jednak adolescencja przedłuża się lub prowadzi do zaburzeń, które muszą podlegać leczeniu.

Źródło: B.E.Moore, B.D.Fine, Słownik psychoanalizy


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
SŁOWNIK PSYCHOLOGICZNY

Acting out
Adaptacja
Adolescencja
Afekty
Agresja
Aleksytymia
Anima
Animus
Arbitralne wnioskowanie
Efekt placebo
Fenotyp
Genotyp
Iloraz inteligencji
Temperament
Powrót do strony głównej