Psycholog online i porady psychologiczne


Regulamin udzielania porad psychologicznych przez internet


§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego „www.psycholog.slask.pl” jest SYNTONIA Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Agnieszka Jabłonowska, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 14. Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9542259845.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
4.Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych przez internet dochodzi przez zamówienie usługi oraz dokonanie stosownej płatności.
5.Z porad psychologicznych online oferowanych przez serwis www.psycholog.slask.pl mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
6.Złożenie zamówienia usługi psychologicznej online przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE :

Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej, którym posługuje się Usługobiorca (Klient).
Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
Porada psychologiczna przez internet (online) – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną zdalnie, przy pomocy mediów elektronicznych, takich jak: internet, telefon.
Usługobiorca (Klient) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez serwis internetowy www.psycholog.slask.pl.
Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem tj. Syntonia Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Agnieszka Jabłonowska, będący stroną umowy o świadczenie usług psychologicznych.
Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy następujące usługi psychologiczne za pomocą Serwisu internetowego:
a) Porady psychologiczne udzielane poprzez wiadomość e-mail
b) Porady psychologiczne w formie czatu tekstowego
c) Porady psychologiczne przez wideo rozmowę
d) Porady psychologiczne przez telefon
2. Wybór formy świadczenia usługi psychologicznej online należy do Usługobiorcy.
3. Porady psychologiczne świadczone są przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu psychologa na podstawie Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.) i na zasadach określonych we wskazanej ustawie.
4. Konsultacja z psychologiem online odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych (50 minut – porada psychologiczna), konsultacja nie jest ani skracana ani przedłużana.
5. Porady psychologiczne przez wiadomość e-mail są udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Informacje o planowanych przerwach w udzielaniu porad będą umieszczane w dziale kontakt.
6. Psycholog może odmówić udzielenia porady psychologicznej, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Porady psychologiczne online mają charakter doraźnej pomocy. Dla osób w poważnym kryzysie czy będących w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie konsultację psychologiczną lub psychiatryczną w trybie stacjonarnym.
7. Usługobiorca może korzystać z porad psychologicznych online, świadczonych poprzez serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w § IV ust.1 ninejszego Regulaminu.
8. Szczegółowa informacja o zasadach zamawiania porad psychologicznych online dostępna jest w serwisie internetowym www.psycholog.slask.pl w zakładce procedura zamawiania porad psychologicznych online.

§ IV.WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług psychologicznych online jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego (w zależności od wybranej formy komunikacji) spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym
b) szybkie łącze internetowe - minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie)
c) zainstalowana aplikacja Skype
d) kamera internetowa, słuchawki, mikrofon
e) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
2. Aby zrealizować zamówienie usługi psychologicznej online niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (adresu e-mail).
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

§ V. PŁATNOŚCI

1. Porady psychologiczne przez internet (online) świadczone poprzez serwis www.psycholog.slask.pl, mają charakter odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie serwisu.
2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem operatora PayPal oraz poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy.
3. Walutą rozliczeniową jest złoty polski - PLN.
4. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
5. Usługę psychologiczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym.
6. W przypadku nie możności odbycia konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługobiorcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.
7. W przypadku nie możności odbycia konsultacji psychologicznej leżącej po stronie Usługodawcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia usługi lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę psychologiczną.
8. Usługodawca wystawi na żądanie Usługobiorcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: biuro-psycholog.online@psycholog.slask.pl. Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania usługi.

§ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny Usługobiorcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

§ VII.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia usługi psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
4. Usługodawca w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za usługę.
5. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Usługobiorca przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów porad psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.

§ VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający usługę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celu świadczenia usługi porady psychologiczne przez internet przez SYNTONIA Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Agnieszka Jabłonowska.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Po zakończeniu świadczenia usługi wszystkie e-maile otrzymane od Usługobiorcy zostają trwale usunięte z systemu informatycznego. Usługę uznaje się za zakończoną po upływie 14 dni od otrzymania ostatniej wiadomości od Usługobiorcy.

§ IX. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi psychologicznej.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej: biuro- psycholog.online@psycholog.slask.pl lub na adres siedziby Usługodawcy tj. SYNTONIA Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej, ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice.

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu www.psycholog.slask.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w serwisie www.psycholog.slask.pl.
4. Przed zamówieniem porady psychologicznej należy zapoznać się z procedurą zamawiania porady psychologicznej przez internet.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).


Powrót do strony głównej